Objectiviteit: wat is dat? De algemeen aanvaarde opvatting over objectiviteit is dat het meetbare zaken aan een object zijn. Welnu wat is een object en wat zijn ‘meetbare zaken’?
Een object is een representatie van iets (een vorm) buiten je, ‘buiten je’ heeft hier de betekenis dat het betreffende object als niet-jezelf wordt opgemerkt door middel van je zintuigen.
Meetbare zaken zijn zaken waarmee een object beschreven kan worden aan de hand van vooraf vastgestelde criteria; criteria zijn in deze zin collectief vastgestelde afspraken zoals de afmeting van een vorm in meters word uitgedrukt, de massa van een vorm of object in grammen wordt uitgedrukt enz.

Objectief een object beoordelen wordt in deze zin dan ook een ‘iets wat buiten je ligt’ (dit is een intuïtief proces wat je zegt: dit is niet-ik) ‘opmeten’ volgens de vooraf gestelde criteria. Op dit moment hebt je een ‘beschreven object’ een object wat je kenmerken hebt gegeven aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. Hoe volledig deze vaststelling is is afhankelijk van de manier waarop je het betreffende object hebt geobserveerd en van daar uit het hebt ingedeeld in objectiveerbare categorieën.

Wat betekent nu dit gehele proces als je het vanuit een holistisch standpunt bekijkt? 
Je neemt een waarneming vanuit je eigen perspectief en snijd hier, als het ware, objecten uit. Vervolgens bekleed je deze objecten met collectief vooraf besproken categorieën uitgedrukt in vooraf collectief vastgelegde meet-criteria. Dit alles gebeurt binnenin je geest onder het mom van objectiviteit. Oftewel objectiviteit kan alleen uitgedrukt worden in de subjectieve ruimte! Objectief zijn is feitelijk subjectieve naïviteit, het is beweren dat je daadwerkelijk hebt aangetoond dat je daadwerkelijk bent onderscheiden van iets anders, de bewering dat jij als wezenlijk object losstaat van een ander object. Uiteindelijk is het een grote dwaling te denken dat zaken afgescheiden van elkaar kunnen bestaan omdat deze zaken nooit en te nimmer door ons zou kunnen worden gekend. Kennis is altijd eigen kennis, het is weten dat je bent en dat je dit aspect van jezelf hebt onderzocht en geplaatst in je eigen persoonlijke ‘kaartenbak’ of opslag systeem.

Objectiviteit en subjectiviteit zijn twee woorden die beiden hetzelfde aanduiden binnen de Kosmos. Het is een artificieel onderscheid wat wij aanbrengen om voor onszelf duidelijkheid te verkrijgen over onszelf-, onze leefwereld en ons bewustzijn van onszelf.